Zasady anulowania i formularz anulowania

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi przepisami, w przypadku których konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru komercyjnego ani pracy na własny rachunek:

A. Zasady anulowania

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Niezależnie od tego, okres odstąpienia od umowy w przypadku umowy o regularną dostawę towarów na czas oznaczony wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie pierwszego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ( ZUT BORNIAK Dawid Szurlej, Al. Niepodleglości 41, 78449 Borne Sulinowo, Polska, tel .: +48 94 373 00 02‬, e-mail: info@kurniczek.pl) za pomocą wyraźnego Oświadczenie (np. Pismo wysłane pocztą lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Możesz również wypełnić i przesłać elektronicznie wzór formularza anulowania lub inną wyraźną deklarację na naszej stronie internetowej https://borniak.pl/. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie wyślemy Ci potwierdzenie (np. E-mailem) otrzymania takiego anulowania.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazujemy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa.), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów, których normalnie nie można do nas zwrócić pocztą ze względu na ich charakter (towary spedycyjne), szacuje się na maksymalnie około 100,00 PLN za każdy taki produkt.

Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a ich jedyny adres zamieszkania i adres dostawy znajduje się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

Informacje ogólne

1) Należy unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Towar należy odesłać do nas w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
2) Prosimy nie odsyłać do nas towaru za pobraniem.
3) Zwracamy uwagę, że powyższe cyfry 1-2 nie są warunkiem skutecznego wykonania prawa odstąpienia.

B. formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

Na

Dawid Szurlej
ZUT BORNIAK Dawid Szurlej
Al. Niepodleglości 41
78449 Borne Sulinowo
Polska
E-mail: info@borniak.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……......................................................................................................
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ..........................................................................................................
– Adres konsumenta(-ów)
..........................................................................................................
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
..........................................................................................................
– Data …........................................................................................................
*niepotrzebne skreślić