Globalna polityka prywatności firmy ZUT BORNIAK

Firma ZUT BORNIAK szanuje Państwa prawo do prywatności. Niniejsze oświadczenie zawiera opis danych osobowych, jakie możemy gromadzić i sposobów ich wykorzystania przez nas oraz innych ważnych kwestii dotyczących prywatności i ochrony danych.

Bardzo cenimy zaufanie naszych klientów, kontrahentów i innych partnerów powierzających nam swoje dane osobowe. Dlatego firma ZUT BORNIAK ma za zasadę przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych przez, lub w imieniu ZUT BORNIAK (zwanych dalej łącznie „Witryny”). Odnosi się również do danych osobowych, które może pozyskiwać na różne sposoby: za pośrednictwem wypełnienia formularza z naszych Witryn,  wiadomości e-mail,  w wyniku kontaktu w inny sposób niż przez Witryny – np. osobiście, telefonicznie,  na pokazie bądź szkoleniu;, jak również od naszych klientów, dystrybutorów, dostawców, sprzedawców i innych partnerów biznesowych (zwanych dalej łącznie „Partnerzy Biznesowi”).

Ogólne zasady gromadzenia, używania i ujawniania danych osobowych

Firma ZUT BORNIAK gromadząc dane osobowe, zobowiązuje się:

 • w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób poinformować o sposobie postępowania z danymi;
 • gromadzić dane osobowe tylko do ściśle określonych i prawnie uzasadnionych celów. Gromadzimy tylko niezbędne informacje, które są istotne, właściwe i nie wykraczające poza zakres konieczny dla realizacji określonego celu;
 • przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z celem, dla jakiego zostały zebrane lub na jaki następnie wyraziliście Państwo zgodę;
 • podjąć ekonomicznie uzasadnione działania w celu zapewnienia, że dane osobowe są odpowiednie w zakresie planowanego użycia, dokładne, pełne i, w razie potrzeby, aktualizowane;
 • nie wykorzystywać danych osobowych do marketingu bezpośredniego, bez zapewnienia Państwu możliwości rezygnacji;

Gromadzenie danych osobowych

Firma ZUT BORNIAK gromadzi następujące typy danych osobowych:

 • Informacje przekazane przez Państwa

Dane osobowe otrzymane od Państwa, które mogą zawierać: (i) informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu; informacje na temat sposobu używania naszych produktów oraz informacje demograficzne; (iii) komentarze, pytania, prośby i zamówienia wysłane przez klienta; (iv) informacje finansowe niezbędne do przetwarzania płatności w przypadku dokonywania zakupów, takie jak dane karty kredytowej lub konta bankowego albo numer identyfikacji podatkowej; (v) dane logowania, w tym, jeśli dotyczy, informacje na temat konta w mediach społecznościowych potrzebne do logowania; (vi) informacje na temat preferencji klienta, np. preferowana metoda kontaktu i interesujące produkty.

 • Informacje gromadzone automatycznie z Państwa urządzeń.

Informacje o urządzeniu i przeglądarce. Firma może gromadzić dane techniczne urządzenia klienta, takie jak typ urządzenia, rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP, system operacyjny oraz identyfikator urządzenia. Firma pobiera te informacje automatycznie z urządzenia i przeglądarki internetowej przy użyciu ciasteczek i pokrewnych technologii.

Informacje na temat sposobu komunikacji z nami. Firma może gromadzić informacje techniczne dotyczące sposobu korzystania przez użytkowników z Witryny oraz reagowania przez nich na reklamy i promocje prowadzone w sieci internetowej, na przykład oglądana lub pobierana treść, używane funkcje, kliknięte łącza, otwarte e-maile promocyjne oraz daty i godziny interakcji. Firma ZUT BORNIAK gromadzi te informacje przy użyciu ciasteczek i pokrewnych technologii.

Ciasteczka i technologie pokrewne: „Ciasteczko” to plik z informacjami zapisywany w urządzeniu podczas wizyty na stronie internetowej. Ciasteczka i technologie pokrewne podnoszą komfort użytkownika poprzez zapisywanie jego preferencji, personalizowanie sposobu przeglądania stron, przechowywanie informacji i produktach w koszyku na zakupy i czasami umożliwianie dostarczania reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.

Witryny używają „ciasteczek sesji”. Nie pozwalają one zidentyfikować osoby i znikają w chwili zamknięcia okna przeglądarki internetowej. Kiedy na przykład użytkownik przegląda Katalog produktów, w ciasteczku sesji zostają zapisane numery obejrzanych stron. Na podstawie tych informacji możemy polecić użytkownikowi inne produkty, które mogą go zainteresować.

Ponadto witryny używają „ciasteczek trwałych”, które nie znikają w chwili zamknięcia okna przeglądarki. Te dane są przechowywane w komputerze użytkownika,  do momentu ich usunięcia lub gdy minie termin ich ważności. Przypisując komputerowi identyfikator, możemy stworzyć bazę danych dotyczących wcześniejszych wyborów i preferencji użytkownika, które później możemy stosować automatycznie, aby ułatwić i przyspieszyć korzystanie z naszych stron w przyszłości. Jeśli na przykład po złożeniu zamówienia użytkownik postanowi ponownie dokonać zakupu, adres dostawy może zostać wstawiony automatycznie i wystarczy go tylko potwierdzić.

Ponadto przeglądarka internetowa może zawierać ustawienia pozwalające akceptować lub odrzucać ciasteczka oraz informować użytkownika o każdym zapisanym w jego komputerze ciasteczku.

Statystyki i reklama. 

Firma ZUT BORNIAK korzysta z zewnętrznych usług gromadzących dane statystyczne na temat sposobu korzystania z jej witryn internetowych i aplikacji przez użytkowników, w tym z usług firm Google. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i używania danych przez Google, kiedy użytkownicy odwiedzają strony ich partnerów, znajduje się na poniższych stronach:

Ustawienia Do Not Track przeglądarek internetowych. Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnał „Do Not Track” (DNT) do otwieranych stron internetowych. Ponieważ nie istnieje jeszcze ogólny konsensus w sprawie interpretacji sygnałów DNT, aktualnie nie reagujemy na nie.

 • Informacje od Partnerów Biznesowych i innych stron trzecich

Firma ZUT BORNIAK gromadzi dane osobowe za pośrednictwem swoich Partnerów biznesowych. Informacje te mogą obejmować dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Ponadto firma ZUT BORNIAK może pozyskiwać informacje osobowe od innych stron trzecich, w tym źródeł dostępnych publicznie i komercyjnych. Informacje otrzymane od Partnerów biznesowych i innych stron trzecich możemy łączyć z informacjami uzyskanymi od klientów i z ich urządzeń w sposób opisany powyżej.

Mają Państwo prawo wyboru, jakie dane osobowe przekażecie firmie ZUT BORNIAK. Możecie Państwo odmówić podania informacji, o które prosimy, ale wówczas możemy nie być w stanie zrealizować Państwa usługi lub pomocy technicznej lub dostarczyć produktu.

Wykorzystywanie danych osobowych

Firma ZUT BORNIAK może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów.

 • Budowanie i utrzymywanie relacji z Państwem i naszymi Partnerami Biznesowymi. Czynności te mogą obejmować: świadczenie usług lub przeprowadzanie transakcji na wniosek Państwa lub naszego Partnera biznesowego, dostarczanie informacji o produktach, usługach i transakcjach oraz reklam, które mogą być dla Państwa interesujące, zapewnienie Państwu oraz naszym Partnerom biznesowym jednolitych praktyk w interakcji, także poprzez pozyskiwanie informacji dotyczących Państwa i sposobów korzystania przez Państwa z Witryn, a także z produktów firmy ZUT BORNIAK, planowanie, zarządzanie i działanie na podstawie umów zawartych z Partnerami biznesowymi.
 • Komunikacja z Państwem i Państwa firmą. Komunikacja może obejmować: informowanie o produktach i akcjach promocyjnych, które mogą być interesujące dla klienta lub jego firmy; dostarczanie informacji o odpowiednich produktach, usługach i transakcjach, w tym m.in. cenników, danych technicznych, rozliczeniowych, wysyłkowych oraz produktowych, informacji dotyczących gwarancji lub wycofań produktów albo informacji o ulepszeniach produktów, odpowiadanie na pytania i wnioski, w tym zgłoszenia do obsługi klienta.
 • Dostarczanie i doskonalenie naszych witryn, aplikacji i produktów. Czynności te mogą obejmować: dostosowywanie stron do upodobań lub zainteresowań klienta, zapewnianie ich lepszej zgodności z używaną przez klienta technologią lub ułatwianie korzystania z nich w inny sposób; dbanie o bezpieczeństwo i ochronę; tworzenie nowych witryn, aplikacji i produktów.
 • Kwestie natury prawnej. Czynności te mogą obejmować: wypełnianie zobowiązań dotyczących przechowywania niektórych informacji przez najkrótszy możliwy czas; ustalanie, egzekwowanie lub ochrona przysługujących nam praw; przestrzeganie przepisów prawa, zarządzeń, orzeczeń sądowych i innych wymogów prawnych; wykrywanie i udaremnianie oszustw, przypadków naruszenia praw własności intelektualnej, przypadków naruszenia postanowień zawartych z nami porozumień lub umów, przypadków naruszenia prawa lub innych niewłaściwych sposobów użycia Witryny lub produktów oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia; ochrona praw własności firmy ZUT BORNIAK oraz zdrowia, bezpieczeństwa, dobra i praw własności klientów i innych osób.

Ponadto firma ZUT BORNIAK może wykorzystywać dane osobowe w inny sposób zgodny z kontekstem ich pozyskania lub za Państwa zgodą.

Firma ZUT BORNIAK może anonimizować lub agregować zebrane informacje w celu wykorzystania ich w dowolnym celu, w tym do badań i rozwoju nowych produktów. Informacje takie nie pozwalają na identyfikację osób.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim

Firma ZUT BORNIAK nie będzie ujawniać, wypożyczać, sprzedawać ani w żaden inny sposób udostępniać danych osobowych, z wyłączeniem następujących przypadków: 

 • Firma ZUT BORNIAK może udostępniać Państwa dane osobowe innym Partnerom biznesowym, włączając w to podmioty mające siedzibę w innych krajach. W takim przypadku podmioty, które otrzymały dane, będą się nimi posługiwać w sposób zgodny z niniejszą Polityką i wszelkimi obowiązującymi szczegółowymi deklaracjami dotyczącymi prywatności oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych.
 • Firma ZUT BORNIAK może też udostępniać dane osobowe klientów podmiotom trzecim, które zatrudnia w celu świadczenia usług wsparcia. Podmioty te są zobowiązane do używania otrzymanych od nas danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia usług w imieniu firmy ZUT BORNIAK i przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych.
 • W niektórych przypadkach firma ZUT BORNIAK może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim współpracującym z firmą ZUT BORNIAK w zakresie dostarczania produktów do klientów, w szczególności dystrybutorom. W takich przypadkach od Partnerów Biznesowych, którzy otrzymują od nas dane osobowe, wymagamy, aby posługiwali się nimi w sposób zgodny z niniejszą Polityką i wszelkimi obowiązującymi Szczegółowymi deklaracjami dotyczącymi prywatności oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych.
 • Firma ZUT BORNIAK może też udostępniać dane osobowe klientów podmiotom trzecim, jeśli w dobrej wierze uzna to za konieczne: w celu przestrzegania przepisów prawa, zarządzeń, orzeczeń sądowych i innych wymogów prawnych; w celu wykrywania i udaremniania oszustw, przypadków naruszenia praw własności intelektualnej, przypadków naruszenia postanowień zawartych z nami porozumień lub umów, przypadków naruszenia prawa lub innych niewłaściwych sposobów użycia Witryn lub produktów oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia; aby chronić prawa własności firmy ZUT BORNIAK oraz zdrowie, bezpieczeństwo, dobra i prawa własności klientów i innych osób; w innych tego typu sytuacjach. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do ochrony Państwa danych osobowych.
 • Firma ZUT BORNIAK może udostępniać dane osobowe swoich klientów podmiotom trzecim w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, restrukturyzacją, likwidacją lub rozwiązaniem ZUT BORNIAK bądź jednostki biznesowej ZUT BORNIAK albo w innych okolicznościach tego rodzaju. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do ochrony Państwa danych osobowych.
 • Firma ZUT BORNIAK może udostępniać dane osobowe za zgodą lub na wniosek podmiotu danych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane głównie w bazach danych firmy ZUT BORNIAK lub bazach danych należących do dostawców usług do firmy ZUT BORNIAK. Bazy danych znajdują się w Polsce i na terytorium Unii Europejskiej. Firma ZUT BORNIAK podejmuje wszelkie właściwe kroki, w drodze umowy lub inne, w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych ujawnianych stronom trzecim lub przekazywanych do innych krajów.

Firma ZUT BORNIAK podejmuje odpowiednie środki zapewniające poufność, bezpieczeństwo i integralność posiadanych danych osobowych. Jakkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem, użyciem w niewłaściwym celu lub zmianą, tak jak w przypadku wszystkich sieci komputerowych podłączonych do Internetu, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie odpowiadamy za naruszenia bezpieczeństwa, na które w racjonalnym zakresie nie mieliśmy wpływu.

Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy od ich przeznaczenia i sposobu ich używania. Czas przechowywania niektórych typów danych regulują odpowiednie przepisy prawa. Pozostałe dane przechowujemy nie dłużej niż potrzeba do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone.

Dostęp do danych osobowych

Mają Państwo prawo przeglądać, aktualizować i usunąć przekazane nam swoje dane osobowe, kontaktując się przez adres mailowy info@kurniczek.pl lub telefonicznie +48 94 373 00 02.

Więcej informacji

Mają Państwo prawo zgłaszać żądania i zażalenia do właściwego organu ds. ochrony danych. Od 25.05.2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

Administratorem danych osobowych zgromadzonych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności jest Firma ZUT BORNIAK Dawid Szurlej z siedzibą w Bornem Sulinowie przy ulicy Al. Niepodleglości 41.

Zmiany w niniejszej Polityce i naszych Deklaracjach dotyczących prywatności

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności, będą publikowane w tej witrynie. Firma ZUT BORNIAK zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmieniania niniejszej Polityki i Szczegółowych Deklaracji dotyczących prywatności w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany dotyczą wyłącznie danych osobowych zgromadzonych po opublikowaniu tych zmian.

Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki: czerwiec 2021 r.